فیلم های آموزشی نرم افزار مدرسه

2- فیلم آموزشی نرم افزار مدرسه ویسمن قسمت دوم
1- فیلم آموزشی نرم افزار مدرسه ویسمن قسمت اول
3- فیلم آموزشی نرم افزار مدرسه ویسمن قسمت سوم