03134389051-52 info@vismanit.com 9-13 14-17

لیست قیمت نرم افزار ویسمن

با یک بار خرید مادام العمر استفاده کنید

نسخه پایه

رایگان
برای کسب و کارهای کوچک
10 تعداد پرسنل
1 تعداد دستگاه
20 تعداد شیفت قابل تعریف
1 ساعات کاری قابل تعریف
سرعت پردازش بالا

نسخه لایت

375 هزارتومان
مناسب شرکت های متوسط
30 تعداد پرسنل
2 تعداد دستگاه
3 تعداد شیفت قابل تعریف
15 ساعات کاری قابل تعریف
سرعت پردازش بالا

نسخه پیشرفته

1,890,000 تومان
مناسب شرکت های بزرگ
500 تعداد پرسنل
15 تعداد دستگاه
نامحدود تعداد شیفت قابل تعریف
نامحدود ساعات کاری قابل تعریف
سرعت پردازش بالا

نسخه حرفه ای

835 هزارتومان
مناسب کسب و کارهای حرفه ای
30 تعداد پرسنل
2 تعداد دستگاه
3 تعداد شیفت قابل تعریف
15 ساعات کاری قابل تعریف
سرعت پردازش بالا