فیلم های آموزشی دسته گزارشات

2- فیلم آموزشی گزارش گیری روزانه و ماهانه پیش فرض
1- فیلم آموزشی ساخت و ویرایش گزارش کارکرد روزانه و ماهانه