فیلم های آموزشی دسته حقوق و دستمزد

2- فیلم آموزشی جزئیات حقوقی در احکام کاری
1- فیلم آموزشی تعریف فیش حقوقی
4- فیلم آموزشی محاسبه حقوق بر اساس تعداد روز کاری
3- فیلم آموزشی جزئیات قرارداد
6- فیلم آموزشی تعریف فرمول اضافه کاری
5- فیلم آموزشی محاسبه حقوق ساعتی
8- فیلم آموزشی تعریف پارامتر حق مسکن
7- فیلم آموزشی تعریف پارامتر بن
10- فیلم آموزشی تعریف حق اولاد
9- فیلم آموزشی تعریف سنوات
12- فیلم آموزشی تعریف و اختصاص وام به پرسنل
11- فیلم آموزشی کسر کار از حقوق پرسنل (کسورات)
14- فیلم آموزشی تعریف جداول مالیاتی
13- فیلم آموزشی ثبت بیمه پرسنل