021-22175579 info@vismanit.com Tehran, Saadat Abad 9-13 14-17

سربرگ سیستم

برای این کار ابتدا باید از سربرگ سیستم وارد قسمت پارامترهای سیستم شوید، سپس گزینه شب کاری را انتخاب نمایید.

سوال سه

برای این کار می بایست ابتدا کل تقویم را تعریف نموده و سپس روزهای تعطیل را انتخاب و تیک تعطیل رسمی را بزنید.
سوال 12

برای این کار وارد سربرگ سیستم شده، سپس از قسمت پارامترهای سیستم شروع و خاتمه دوره را تغییر دهید.

سوال 22

برای این کار می بایست از سربرگ سیستم، وارد قسمت پارامترهای سیستم شده سپس تیک گزینه محاسبه مانده مرخصی ماهانه را فعال نمایید.

سوال 23

برای این کار از قسمت گروه های کاری، بخش اول قسمت جفت کردن ورود و خروج را بر روی گزینه “در دو روز” قرار دهید.

سوال 22

سربرگ تعاریف

برای حل این مشکل کافیست از سربرگ تعاریف وارد قسمت گروههای کاری شده و سپس تیک گزینه “نیاز به مجوز اضافه کار دارد” را فعال کنید.

سوال چهار

بروز این مشکل سه علت می تواند داشته باشد.

1_ تقویم در همان بازه زمانی و گروه کاری مرتبط تعریف نشده باشد.

سوال 7 قسمت 1

2_ فرد مورد نظر حکم کاری و شناسه کاربری نداشته باشد.

سوال 7 قسمت 2

3_ دریافت از فایل انجام نشده باشد.

 اگر از قسمت شناوری گزینه تقویم شناور فعال باشد، تأخیرها نمایش داده نمی شود، بنابراین باید تقویم شناور به صورت off باشد. همچنین برای گزارش ماهانه باید سقف زمان تأخیر مجاز در قسمت گروه کاری تعریف شود.

سوال 8

برای حل این مشکل کافیست در قسمت گروه کاری در بخش اول حداکثر کارکرد ساعتی طی ماه وارد شود.

سوال 9

برای رفع این مشکل باید در قسمت گروه کاری در بخش دوم میزان مرخصی استحقاقی در ماه وارد شود.

سوال 10

دلیل این مشکل آن است که برای فرد مذکور در یک بازه زمانی دو حکم کاری در نظر گرفته شده است و باید یکی از آنها حذف شود.

سوال 11

1_ اگر محاسبه روزانه اعمال نشده باشد

سوال 14 قسمت 1

2_ شماره پرسنلی و شناسه کاربری یکی نباشد

سوال 14 قسمت 2

3_ کارمند حکم کاری نداشته باشد

سوال 7 قسمت 2

4_ کارمند حکم کاری داشته باشد ولی تقویم کاری تعریف نشده باشد

سوال 14 قسمت 4

5_ تقویم کاری تعریف شده باشد ولی به پرسنل اختصاص داده نشده باشد

سوال 14 قسمت 5

6_ دریافت از فایل متنی صورت نگرفته باشد

سوال 5

دلیل این مشکل این است که برای این شخص دو بار حکم کاری در نظر گرفته شده است و باید یکی از آنها حذف شود.

سوال 11

علت آن است که این اشخاص غیر فعال شده اند و باید آنها را از قسمت پرسنل فعال نمود.

سوال 17

برای این کار می بایست تاریخ حکم را به سال قبل بازگردانید.

سوال 18

برای این کار می بایست در قسمت احکام کاری فرد مورد نظر یک فیلد اضافه کاری افزوده و مقدار اضافه کاری اش را در آن قسمت وارد نمایید.

سوال 19

برای این کار کافیست از قسمت گروه کاری نوع گروه را روی ساعتی قرار دهید و در قسمت حداکثر کارکرد ساعتی طی ماه بالاترین عدد را وارد نمایید.

سوال 20

برای نمایش گزارشات فروردین در آغاز هر سال جدید، باید حکم کاری جدید و تقویم کاری جدید تعریف شود.

سوال 24

علت این مشکل آن است که گروه کاری ذکر شده به حکم کاری شخص مورد نظر اختصاص داده نشده است.

سوال 27

برای این کار می بایست از تب تعاریف گزینه گروه های کاری را انتخاب نموده، سپس وارد بخش دوم شده و در قسمت “کسر کار بیش از” زمان مورد نظر را وارد نمایید و از قسمت “باعث کاهش از” گزینه “اضافه کار روزانه” را انتخاب نمایید.

سوال 29

بروز این مشکل سه علت می تواند داشته باشد.

1_ ممکن است در یک بازه زمانی دو تا مرخصی ثبت شده باشد و مرخصی تکراری بوجود آمده باشد.

سوال 33 قسمت 1

2_ ممکن است نوع مرخصی ها به صورت “بدون حقوق” و یا “تعدیل نمی کند” اعمال شده باشد.

سوال 33 قسمت 2

3_ ممکن است تاریخ و ساعت ها اشتباه وارد شده باشد که این مورد خطای کاربری محسوب می شود.

برای حل این مشکل باید برای پرسنل مورد نظر در این گروه کاری حداکثر ساعتی را که در طول یک ماه کار می کنند از قسمت گروه کاری ساعتی در بخش اول قسمت حداکثر کارکرد ساعتی طی ماه وارد شود.

سوال 9

برای این دسته از کارمندان می بایست در قسمت گروه کاری ساعتی در بخش اول، از قسمت جفت کردن ورود و خروج ها گزینه “در دوروز” انتخاب شود.

سوال 35

سربرگ های ثبت اطلاعات و ورود و خروج ها

برای این کار ابتدا سربرگ ورود و خروج ها را انتخاب نموده، سپس وارد قسمت ورود و خروج فردی شوید و تغییرات لازم را اعمال کنید.

سوال یک

مرحله اول_ دریافت از فایل متنی از سربرگ عملیات

سوال 5

مرحله دوم_ اصلاح ورود و خروج ها از قسمت ورود و خروج فردی

سوال یک

مرحله سوم_ محاسبه روزانه و محاسبه ماهانه از سربرگ عملیات

سوال 2 قسمت 3

مرحله چهارم_ کارکرد روزانه و کارکرد ماهانه از سربرگ گزارشات

سوال 6 قسمت 4

بروز این مشکل سه علت می تواند داشته باشد.

1_ تقویم در همان بازه زمانی و گروه کاری مرتبط تعریف نشده باشد.

سوال 7 قسمت 1

2_ فرد مورد نظر حکم کاری و شماره کارت نداشته باشد.

سوال 7 قسمت 2

3_ دریافت از فایل انجام نشده باشد.

به این دلیل که ساعت خاتمه مرخصی پرسنل زودتر از ساعت شروع مرخصی زده می شود.

سوال 28

برای حل این مشکل می بایست در ورود و خروج فردی فراخوانی مجدد اعمال شود.

سوال 30

بروز این مشکل سه علت می تواند داشته باشد.

1_ ممکن است در یک بازه زمانی دو تا مرخصی ثبت شده باشد و مرخصی تکراری بوجود آمده باشد.

سوال 33 قسمت 1

2_ ممکن است نوع مرخصی ها به صورت “بدون حقوق” و یا “تعدیل نمی کند” اعمال شده باشد.

سوال 33 قسمت 2

3_ ممکن است تاریخ و ساعت ها اشتباه وارد شده باشد که این مورد خطای کاربری محسوب می شود.

برای این کار می بایست از سربرگ ثبت اطلاعات، گزینه ثبت اضافه کاری را انتخاب نموده و از این قسمت مجوزها را اختصاص دهید.

سوال 38

سربرگ های عملیات و گزارش ها

بروز این مشکل سه علت می تواند داشته باشد.

1_ در پنجره کارکرد روزانه هیچ فردی انتخاب نشده باشد.

سوال دو قسمت یک

2_ در بازه زمانی مورد نظر هیچ ورود و خروجی صورت نگرفته باشد.

سوال دو قسمت دو

3_ محاسبه روزانه و محاسبه ماهانه انجام نشده باشد.

سوال 2 قسمت 3

سوال 5

بروز این مشکل سه علت می تواند داشته باشد.

1_ نوع فایل درست انتخاب نشده باشد.

سوال 5 قسمت 1

2_ تاریخ به درستی وارد نشده باشد.

سوال 5 قسمت 2

3_ تاریخ دستگاه عوض شده باشد و در این بازه هیچ اطلاعاتی ثبت نشده باشد.

مرحله اول_ دریافت از فایل متنی از سربرگ عملیات

سوال 5

مرحله دوم_ اصلاح ورود و خروج ها از قسمت ورود و خروج فردی

سوال یک

مرحله سوم_ محاسبه روزانه و محاسبه ماهانه از سربرگ عملیات

سوال 2 قسمت 3

مرحله چهارم_ کارکرد روزانه و کارکرد ماهانه از سربرگ گزارشات

سوال 6 قسمت 4

بروز این مشکل دو علت می تواند داشته باشد.

یکی اینکه ممکن است اطلاعات از روز یکم تا 16 ام وارد نشده باشد.

سوال 13 قسمت 1

دیگر اینکه محاسبه در بازه زمانی مورد نظر اعمال نشده باشد.

سوال 2 قسمت 3

1_ اگر محاسبه روزانه اعمال نشده باشد

سوال 14 قسمت 1

2_ شماره پرسنلی و شناسه کاربری اشخاص یکی نباشد

سوال 14 قسمت 2

3_ کارمند حکم کاری نداشته باشد

سوال 7 قسمت 2

4_ کارمند حکم کاری داشته باشد ولی تقویم کاری تعریف نشده باشد

سوال 14 قسمت 4

5_ تقویم کاری تعریف شده باشد ولی به پرسنل اختصاص داده نشده باشد

سوال 14 قسمت 5

6_ دریافت از فایل متنی صورت نگرفته باشد

سوال 5

برای این کار باید به هنگام بازیابی بر روی گزینه دریافت از فایل متنی کلیک کنید. 

سوال 5

و در پنجره ای که با عنوان شماره کارت باز می شود، شناسه کاربری شخص مورد نظر را وارد نموده و سپس بازیابی را انجام دهید.

سوال 36

برای انتقال مرخصی ها و مأموریتها را از دستگاه به نرم افزار کافیست به هنگام بازیابی از گزینه دریافت از فایل متنی تیک مأموریت ها و مرخصی ها فعال شود و سپس بازیابی انجام شود.

سوال 37

سربرگ حقوق و دستمزد

برای این کار می بایست در قسمت احکام کاری فرد مورد نظر یک فیلد اضافه کاری افزوده و مقدار اضافه کاری اش را در آن قسمت وارد نمایید.

سوال 19

برای این کار کافیست از قسمت گروه کاری نوع گروه را روی ساعتی قرار دهید و در قسمت حداکثر کارکرد ساعتی طی ماه بالاترین عدد را وارد نمایید.

سوال 20

بروز این مشکل چند علت می تواند داشته باشد.

1_ ممکن است این پارامترها به پرسنل اختصاص داده نشده باشد.

سوال 25 قسمت 1

2_ تیک رسمی پارامتر مورد نظر نخورده باشد.

سوال 25 قسمت 2

3_ تیک نمایش پارامتر مورد نظر نخورده باشد.

سوال 25 قسمت 3

4_ و یا ممکن است محاسبه حقوق اعمال نشده باشد.

سوال 25 قسمت 4

به چند علت این مشکل می تواند ایجاد شود.

1_ ممکن است تیک مشمول بیمه و مالیات در پارامتر حقوقی فرد مورد نظر نخورده باشد.

سوال 26 قسمت 1

2_ ممکن است جدول مالیاتی تعریف نشده باشد و یا این جدول به پرسنل اختصاص داده نشده باشد.

سوال 26 قسمت دوم

سوال 26 قسمت 2

3_  ممکن است کارفرمایان تعریف نشده باشند و بیمه پرسنل به کارفرمایان اختصاص داده نشده باشد.

سوال 26 قسمت 3

سوالات متفرقه از نرم افزار ویسمن

برای حل این مشکل می بایست در مسیر نصب نرم افزار روی خود فایل اجرایی ” Mehr.exe ” کلیک راست را فشرده و گزینه ” RUN az ADMINISTRATOR ” را انتخاب نمایید.

به این علت که نسخه رایگان نرم افزار به سرور اصلی وصل می شود و برای اجرای آن باید اینترنت فعال باشد. بنابراین اگر اینترنت شما فعال نیست نرم افزار را اجرا نکنید.

1_ ابتدا باید بررسی کنید که آیا مشکلی در شبکه وجود دارد یا خیر.

2_ سپس باید آنتی ویروس سیستم بررسی و غیر فعال شود.

3_ مورد دیگری که باید چک شود خاموش بودن fire wall است.

4_ و در آخر تعداد IP ها بررسی شود و فقط باید به یک IP وصل شود.

علت بروز این خطا آن است که حجم دیتابیس پر شده و ظرفیت پذیرش اطلاعات جدید را ندارد و باید با پشتیبانی تماس گرفته شود.

در صورتی که کد خطای 7 نمایش داده شود به این معنی و مفهموم است که دستگاه شما در شبکه نیست و یا IP که وارد شده صحیح نمی باشد و با IP دستگاه شما یکی نیست.

در صورتی که کد خطای 0 نمایش داده شود باید با بخش پشتیبانی تماس حاصل فرمایید.