در این مرحله از آموزش، نحوه تعریف انواع شیفت های اداری اعم از شیفت های چرخشی صبح، عصر و شب را توضیح می دهیم. همچنین در ادامه به آموزش اختصاص شیفت های ثابت و شیفت های چرخشی نیز می پردازیم.

** توجه داشته باشید حتما قبل از مشاهده این قسمت از آموزش، قسمت آموزشی ثبت پرسنل و تنظیم احکام کاری و قسمت آموزشی تقویم کاری اداری را مشاهده نمایید. **

تعریف انواع شیفت :

در این قسمت از آموزش شما می توانید تقویم های شیفتی خود که شامل شیفت (صبح ، عصر ، شب) می باشد را نیز تعریف کنید.

توجه کنید که شیفت های شب از دوازده بامداد به بعد هستند.

 

 

شیفت چرخشی صبح :

 

 

شیفت چرخشی عصر:

 

 

شیفت چرخشی شب:

 

 

اختصاص شیفت های ثابت:

 

 

اختصاص شیفت های چرخشی:

 

در ادامه آموزش ها پس از مشاهده این قسمت از آموزش، می توانید قسمت آموزشی تعریف قوانین گروه کاری را مشاهده نمایید.