در این مرحله از آموزش نحوه تعریف گروه های کاری اعم از عادی و ساعتی را توضیح می دهیم و همچنین به آموزش قوانین گروه های کاری نیز می پردازیم. در انتهای آموزش همین قسمت، نحوه تعریف گروه شیفت طولی را نیز توضیح می دهیم.

** توجه داشته باشید حتمأ قبل از مشاهده این قسمت از آموزش به ترتیب قسمت های آموزشی ثبت پرسنل و تنظیم احکام کاری، تقویم کاری اداری و انواع شیفت های کاری را مشاهده نمایید. **

گروه کاری چیست؟

گروه کاری، قوانین مجموعه کاری شرکت و یا سازمان شما می باشد که شامل سه بخش بوده و شما می توانید تأخیر و تعجیل و … را از این قسمت به پرسنل خود اختصاص دهید.

شما در این آموزش یاد می گیرید که چگونه می توان یک یا چند گروه کاری ایجاد کرده و به پرسنل خود اختصاص دهید.

گروه کاری (بخش اول)

 

 

گروه کاری (بخش دوم)

پس از ایجاد گروه کاری برای اعمال قوانین بیشتر با انتخاب گروه کاری مورد نظر به بخش دوم گروه کاری می رویم.

 

 

گروه کاری (بخش سوم)

 

 

تعریف گروه کاری ساعتی

 

 

تعریف گروه شیفت طولی

گروه شیفت طولی برای پرسنلی ایجاد می شود که ورود آنها مشخص نیست، اما از زمانی که در دستگاه ورود ثبت می کنند موظف هستند که یک طول شیفت را حضور داشته باشند. اگر بیشتر از طول شیفت حضور داشته باشند اضافه کاری محسوب می شود و اگر کمتر حضور داشته باشند کسر کار حساب می شود.