در این مرحله از آموزش، نحوه تعریف انواع مرخصی و همچنین نحوه ثبت مرخصی برای هر پرسنل را توضیح می دهیم.

شما در این قسمت از آموزش می توانید انواع مرخصی را تعریف و سپس برای پرسنل خود ثبت کنید. برای این کار کافی است از تب تعاریف بر روی گزینه انواع مرخصی کلیک کنید. در فرم مربوطه می توانید انواع مرخصی هایی که در مجموعه خود دارید را ایجاد نمایید. برای مثال مرخصی های ساعتی با حقوق یا بدون حقوق و همچنین مرخصی های روزانه با حقوق یا بدون حقوق.

پس از ایجاد انواع مرخصی هنگامی که بخواهید برای یک پرسنل مرخصی ثبت کنید به تب ثبت اطلاعات رفته و فرم ثبت مرخصی را انتخاب کنید.

تعریف انواع مرخصی و ثبت آن