در این مرحله به آموزش تعریف جداول مالیاتی برای پرسنل می پردازیم.

تعریف جداول مالیاتی