در این مرحله از آموزش، نحوه افزودن و کسر ویژه برای پرسنل را توضیح می دهیم. افزودن و کسر ویژه به این معنی است که برای اضافه کار یا کسر کار پرسنل می توان به صورت گروهی سقفی را مشخص نماییم.

شما در این قسمت از آموزش یاد می گیرید که چگونه برای پرسنل خود به صورت گروهی افزودن و کسر ویژه را اعمال نمایید. برای این کار ابتدا باید از تب ثبت اطلاعات بر روی فرم افزودن و کسر ویژه کلیک کنید. در فرم باز شده دو نوع حکم وجود دارد: اضافه کار و کسر کار.

پس از انتخاب هر یک از این حکم ها از قسمت انتخاب افراد، هر تعداد از پرسنلی را که می خواهیم به صورت گروهی روی آنها تغییرات اضافه کار یا کسر کار اعمال کنیم، انتخاب می نماییم.

افزودن و کسر ویژه