فیلم های آموزشی دسته تعاریف اولیه نرم افزار

2- فیلم آموزشی تعریف تقویم کاری اداری
1- فیلم آموزشی ثبت پرسنل و تنظیم احکام کاری
4- فیلم آموزشی شیفت چرخشی صبح
3- فیلم آموزشی تعریف انواع شیفت
6- فیلم آموزشی شیفت چرخشی شب
5- فیلم آموزشی شیفت چرخشی عصر
8- فیلم آموزشی اختصاص شیفت های چرخشی
7- فیلم آموزشی اختصاص شیفت های ثابت
10- فیلم آموزشی گروه کاری عادی (بخش دوم)
9- فیلم آموزشی گروه کاری عادی (بخش اول)
12- فیلم آموزشی گروه کاری ساعتی
11- فیلم آموزشی گروه کاری عادی (بخش سوم)
13- فیلم آموزشی گروه شیفت طولی
15- فیلم آموزشی تعریف انواع مأموریت و ثبت آن
14- فیلم آموزشی تعریف انواع مرخصی و ثبت آن