در این مرحله از آموزش، در سه قسمت به طور کامل نحوه کار با نرم افزار مدرسه را توضیح می دهیم.

 

1- فیلم آموزشی نرم افزار مدرسه ویسمن قسمت اول

 

2- فیلم آموزشی نرم افزار مدرسه ویسمن قسمت دوم

 

3- فیلم آموزشی نرم افزار مدرسه ویسمن قسمت سوم