در این مرحله به آموزش تعریف پارامترهای حقوقی از جمله حق بن و مسکن و اولاد و … می پردازیم.

 

تعریف فرمول اضافه کاری

شما در این قسمت یاد می گیرید که چگونه برای پارامتر اضافه کاری فرمول تعریف کنید.

 

تعریف بن

شما در این قسمت یاد می گیرید که چگونه برای پرسنل حق بن تعریف کنید.

 

تعریف حق مسکن

شما در این قسمت یاد می گیرید که چگونه برای پرسنل حق مسکن تعریف کنید.

 

تعریف سنوات

شما در این قسمت یاد می گیرید که چگونه برای پرسنل حق سنوات تعریف کنید.

 

تعریف حق اولاد

شما در این قسمت یاد می گیرید که چگونه برای پرسنل حق سنوات تعریف کنید.