در این مرحله از آموزش نحوه تعریف فیش حقوقی و اختصاص پارامترهای حقوقی به پرسنل را توضیح می دهیم.

برای این کار ابتدا از تب تعاریف وارد فرم پرسنل شده و از پنجره باز شده فرد مورد نظر را انتخاب می کنیم. سپس احکام کاری کارمند مورد نظر را باز می کنیم و حکم کاری سال جاری فرد را انتخاب می کنیم و مقادیر حقوقی و حق بن و مسکن و غیره را برای شخص وارد می کنیم.

پس از این مرحله وارد تب حقوق و دستمزد شده و گزینه پارامترهای حقوقی را انتخاب می کنیم. سپس برای هریک از پارامترهای حقوقی فرمول تعریف می کنیم.

تعریف فیش حقوقی

 

جزئیات حقوقی در احکام کاری

شما در این قسمت یاد می گیرید که چگونه جزئیات حقوقی را در احکام کاری پرسنل وارد کنید.

 

جزئیات قرارداد

 شما در این قسمت یاد می گیرید که چگونه جزئیات قرارداد پرسنل را تغییر داده و پارامتر حقوقی جدید به فیش حقوقی آنها اضافه کنید.