فیلم های آموزشی دسته ثبت اطلاعات

2- فیلم آموزشی ثبت مأموریت
1- فیلم آموزشی ثبت مرخصی
4- فیلم آموزشی افزودن و کسر ویژه
3- فیلم آموزشی ثبت مجوز اضافه کاری