در این مرحله از آموزش، نحوه ثبت مأموریت برای هر پرسنل به همراه تعریف انواع مأموریت را توضیح می دهیم.

شما در این قسمت از آموزش یاد می گیرید که چگونه برای پرسنل خود مأموریت ثبت نمایید. برای این کار ابتدا باید از تب تعاریف وارد فرم انواع مأموریت شده و در پنجره باز شده انواع مأموریت هایی که در مجموعه خود دارید را ایجاد نمایید.

سپس برای ثبت مأموریت پرسنل باید از تب ثبت اطلاعات فرم ثبت مأموریت را انتخاب نمایید و در فرم باز شده اطلاعات مأموریت فرد مورد نظر را وارد نمایید.

ثبت مأموریت و تعریف انواع آن