در این مرحله از آموزش نحوه ثبت مرخصی برای هر پرسنل به همراه تعریف انواع مرخصی را توضیح می دهیم.

شما در این قسمت از آموزش می توانید ابتدا انواع مرخصی را تعریف نموده و سپس برای پرسنل خود ثبت نمایید. برای این کار ابتدا باید از تب تعاریف بر روی گزینه انواع مرخصی کلیک کنید. در فرم باز شده انواع مرخصی هایی که در مجموعه خود دارید را ایجاد نمایید. سپس به تب ثبت اطلاعات رفته و در فرم ثبت مرخصی برای پرسنل خود مرخصی ثبت نمایید.

 ثبت مرخصی و تعریف انواع آن