در این مرحله به آموزش تعریف کارگاه برای کارفرما و تعریف بیمه برای پرسنل می پردازیم.

در این بخش به آموزش ثبت کارفرمایان و بیمه پرسنل می پردازیم. برای این کار ابتدا به تب حقوق و دستمزد رفته و سپس روی فرم کارفرمایان کلیک می کنیم و در فرم باز شده اطلاعات کارفرما را وارد می کنیم.

تعریف بیمه