در این مرحله به آموزش نحوه کسر کار از حقوق پرسنل (کسورات) می پردازیم.

کسر کار