در این مرحله از آموزش، نحوه گزارش گیری روزانه و ماهانه پیش فرض نرم افزار را توضیح می دهیم.

در این قسمت با گزارش گیری و اصلاح ترددهای ناقص و ثبت مجوزها در نرم افزار حضور و غیاب ویسمن آشنا می شویم.

برای این کار ابتدا باید به تب گزارشات رفته و بر روی فرم ایجاد گزارشات حضور و غیاب کلیک نمایید. برای آنکه بتوانید از گزارشات پیش فرض نرم افزار استفاده کنید یکی از موارد گزارش روزانه و یا گزارش پیش فرض ماهانه را انتخاب کنید.

تفاوت گزارش روزانه و گزارش پیش فرض ماهانه این است که در گزارش روزانه می توانید جزئیات ترددها را مشاهده نمایید، اما در گزارش ماهانه جمع کل ساعت های تردد را نشان می دهد.

برای گزارش گیری ابتدا یکی از دو فرم گفته شده را انتخاب کنید و سپس در این فرم بازه زمانی مورد نظر و پرسنل دلخواه خود را مشخص نمایید.

 

گزارش گیری روزانه و ماهانه پیش فرض نرم افزار