0

گروه کاری در واقع مجموعه قوانین سازمان شما می باشد که میتوان از طریق آن تقویم را به پرسنل اختصاص دهید.برای ایجاد گروه کاری در نرم افزار ویسمن در ابتدا باید وارد نرم افزار شوید و وارد سربرگ تعارف شده و کزینه گروه کاری را انتخاب نمایید.