0

برای ایجاد تقویم کاری 1401در نرم افزار ویسمن ابتدا باید تعطیلات سالانه را وارد نمایید و سپس در تب تعاریف بر روی ایجاد تقویم کلیک کنید.در برگه جدید طبق ویدیو  اطلاعات را وارد نمایید.