مرخصی یا به عبارت دیگر تعطیلی کاری (تعطیلی کاری با واژه تعطیل کاری متفاوت است) تعداد مشخصی از روزهای کاری کارگر یا کارمند است که به…