رابطه بین کارگر و کارفرما مطابق قانون کار تنها در صورت انعقاد و بستن قرارداد ما بین کارگر و کارفرما رسمیت می یابد. هدف ما در…