021-22175579 info@vismanit.com Tehran, Saadat Abad 9-13 14-17

Event time line

Phasellus elementum diam arcu, quis scelerisque augue consectetur sit amet

تعاریف اولیه نرم افزار

محتوای این بخش در دست آماده سازی است !

مرحله اول

تعاریف اولیه نرم افزار

محتوای این بخش در دست آماده سازی است !

مرحله اول

ارتباط با ساعت ، گزارشات و ثبت اطلاعات

محتوای این بخش در دست آماده سازی است !

مرحله دوم

ارتباط با ساعت ، گزارشات و ثبت اطلاعات

محتوای این بخش در دست آماده سازی است !

مرحله دوم

حقوق و دستمزد

محتوای این بخش در دست آماده سازی است !

مرحله سوم

حقوق و دستمزد

محتوای این بخش در دست آماده سازی است !

مرحله سوم

نگهداری و به روز رسانی

محتوای این بخش در دست آماده سازی است !

مرحله چهارم

نگهداری و به روز رسانی

محتوای این بخش در دست آماده سازی است !

مرحله چهارم

تعاریف اولیه نرم افزار

برای دانلود ویدیو های این بهش و مشاهده در زمان دیگر بر روی منوی روبر کلیک کنید
3- فیلم آموزشی تعریف انواع شیفت
  • 2- فیلم آموزشی تعریف تقویم کاری اداری
  • 1- ثبت پرسنل و تنظیم احکام کاری
6- فیلم آموزشی شیفت چرخشی شب
5- فیلم آموزشی شیفت چرخشی عصر
4- فیلم آموزشی شیفت چرخشی صبح
9- فیلم آموزشی گروه کاری عادی (بخش اول)
8- فیلم آموزشی اختصاص شیفت های چرخشی
7- فیلم آموزشی اختصاص شیفت های ثابت
12- فیلم آموزشی گروه کاری ساعتی
11- فیلم آموزشی گروه کاری عادی (بخش سوم)
10- فیلم آموزشی گروه کاری عادی (بخش دوم)
15- فیلم آموزشی تعریف انواع مأموریت و ثبت آن
14- فیلم آموزشی تعریف انواع مرخصی و ثبت آن
13- فیلم آموزشی گروه شیفت طولی

مرحله دوم : ارتباط با ساعت ، گزارشات و ثبت اطلاعات

برای دانلود ویدیو های این بخش و مشاهده در زمان دیگر بر روی منوی روبر کلیک کنید
2- فیلم آموزشی گزارش گیری روزانه و ماهانه پیش فرض
1- فیلم آموزشی ساخت و ویرایش گزارش کارکرد روزانه و ماهانه
1- فیلم آموزشی تخلیه اطلاعات از طریق فلش
3- فیلم آموزشی ثبت مجوز اضافه کاری
2- فیلم آموزشی ثبت مأموریت
1- فیلم آموزشی ثبت مرخصی
1- فیلم آموزشی اصلاح ترددها و ثبت مجوز
4- فیلم آموزشی افزودن و کسر ویژه

مرحله سوم : حقوق و دستمزد

برای دانلود ویدیو های این بخش و مشاهده در زمان دیگر بر روی منوی روبر کلیک کنید
3- فیلم آموزشی جزئیات قرارداد
2- فیلم آموزشی جزئیات حقوقی در احکام کاری
1- فیلم آموزشی تعریف فیش حقوقی
6- فیلم آموزشی تعریف فرمول اضافه کاری
5- فیلم آموزشی محاسبه حقوق ساعتی
4- فیلم آموزشی محاسبه حقوق بر اساس تعداد روز کاری
9- فیلم آموزشی تعریف سنوات
8- فیلم آموزشی تعریف پارامتر حق مسکن
7- فیلم آموزشی تعریف پارامتر بن
12- فیلم آموزشی تعریف و اختصاص وام به پرسنل
11- فیلم آموزشی کسر کار از حقوق پرسنل (کسورات)
10- فیلم آموزشی تعریف حق اولاد
14- فیلم آموزشی تعریف جداول مالیاتی
13- فیلم آموزشی ثبت بیمه پرسنل

مرحله چهارم : نگهداری و به روز رسانی

برای دانلود ویدیو های این بخش و مشاهده در زمان دیگر بر روی منوی روبر کلیک کنید
1- فیلم آموزشی بکاپ گیری و بازیابی اطلاعات
  • I am list